Friday, 15 February 2013

Melodiya 33M90-40517/18A1 Em o noi dau? [Kiều Hưng]
A2 Tu Lang Sen [Thanh Huyền]
A3 Co du kich Da Nang [Kim Oanh]
A4 Tieng dan bau [Kiều Hưng]
A5 Hat ru trong dem phao hoa [Kim Oanh]
B1 Tinh ca Tay Bac [Bich Lien, Kiều Hưng]
B2 Mua trai chin [Bich Lien]
B3 Em di lam tin dung [Thuy Ha]
B4 Canh chim bao tin vui [Vân Khánh]
B5 Nguoi lai do tren song Po Co [Tường Vi]

No comments:

Post a Comment